игри и промоции

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “КОЛБАСИТЕ ПРИГОТВЕНИ С ЛЮБОВ”

igri

1. Организатор
Промоцията „КОЛБАСИТЕ ПРИГОТВЕНИ С ЛЮБОВ“ е организирана от Стефанов–Иван Стефанов-04 ЕООД, с БУЛСТАТ 104625840 , наричано по-долу за краткост: Организатор. Решението за провеждане на промоционалната кампания, съгласно правилата от настоящия Правилник, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото да поправя или променя Правилника, като обявява това публично на адрес https://stefanoveood.bg или http://www.facebook.com/Stefanov04Eood

2. Продължителност на промоцията
Промоцията ще се проведе от 00:01 часа на 10.12.2012 г. до 23:59 на 20.01.2013 г. включително, като този отрязък от време се нарича по-долу период на промоцията.

3. Териториален обхват на промоцията
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

4. Участници в промоцията
Всяко физическо лице може да участва в промоцията. Служителите на Стефанов–Иван Стефанов-04 ЕООД и на Велти ЕООД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в промоцията. С включването си, участникът в промоцията приема и се задължава да спазва изцяло условията на промоцията.

5. Продукти, включени в промоцията
Продуктите включени в промоцията, са: Бански старец 0,210 гр., Странджанско дядо вакуум, Деликатесен салам 0,170 гр. 1+1 промо, Телешки суджук Резерва вакуум , Телешки суджук вакуум. Всяка промоционална опаковка ще бъде снабдена с вложка, на която има отпечатан уникален код, който ще съдържа цифри и латински букви.

6. Участие в промоцията
Всяко физическо лице може да участва в промоцията, ако отговаря на изискванията в точка 2 и закупи продукт от точка 5 от магазини на територията на Република България. Участието в промоцията е доброволно и може да се осъществи по един от следните начини:

6.1 Изпращайки кратко съобщение до номер 1716 (цената на един SMS изпратен към номер 1716 e 0,30лв. за абонати на VIVACOM и M-Tel и 0,29лв. за абонати на GLOBUL) с уникалния код от вложката в опаковката.
При участие със валиден SMS, системата изпраща обратен SMS за успешна регистрация и колко кода има регистрирани през текущата седмица (от понеделник до неделя)от този участник/мобилен номер. В случай на изпратен празен SMS, системата изпраща обратен SMS, с който информира участникът как да извърши правилна регистрация. В случай на изпратен SMS с невалиден или вече използван код, системата изпраща обратен SMS, че изпратеният код е невалиден или вече използван.

В случай на изпратен SMS преди периода на промоцията, системата изпраща обратен SMS, че кампанията не е започнала. В случай на изпратен SMS след периода на промоцията, системата изпраща обратен SMS, че кампанията е приключила.

6.2 Регистрирайки кода от опаковката и указвайки мобилния си номер във Facebook на http://www.facebook.com/Stefanov04Eood. В случай на участие, чрез Facebook, системата изписва съобщение, с което известява за успешна регистрация и колко кода има регистрирани през текущата седмица от този участник/мобилен номер. В случай на изпратен невалиден или вече използван код, системата изписва съобщение, с което уведомява, че изпратеният код е невалиден или вече използван. В случай, че не е въведен мобилен номер, системата изписва съобщение, че за успешна регистрация трябва да бъде въведен мобилен номер. В случай, че въведеният мобилен номер не е валиден, системата изписва съобщение за въвеждане на валиден мобилен номер. В случай на регистрация преди периода на промоцията, системата изписва съобщение, с което информира, че кампанията не е започнала. В случай на регистрация на уникален код след периода на промоцията, системата изписва съобщение, с което информира, че кампанията е приключила.

6.3 Един уникален код може да бъде регистриран, чрез SMS или Facebook, само веднъж. Регистрираните кодове важат само за неделното теглене, в седмицата, в която са били регистрирани. Покупка, направена преди или след периода на промоцията, не обвързва Организатора с настоящите условия. Касовата бележка, удостоверяваща покупката на промоционалния продукт, трябва да бъдe запазена от участника в промоцията. Тя трябва да се предостави при поискване.

7. Описание на наградите

Наградите в промоцията са следните видове и бройки:
• 1 (един) брой ПЕКАРНА ЗА ХЛЯБ ELECTROLUX-8000 – за участие в тегленето на тази награда се изисква регистрация на минимум един уникален код, през съответната седмица
• 1 (един) брой ГОТВАРСКА ПЕЧКА ELECTROLUX EKC-51300 OW – за участие в тегленето на тази награда се изисква регистрация на минимум три уникални кода, през съответната седмица
• 1 (един) брой УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПАРИЖ – 4 ДНИ, 3 НОЩУВКИ ХОТЕЛ 3*** – за участие в тегленето на тази награда се изисква регистрация на минимум три уникални кода, през съответната седмица
• 1 (един) брой УИКЕНД ЗА ДВАМА В ХОТЕЛ РИЛА **** БОРОВЕЦ – 3 ДНИ, 2 НОЩУВКИ- – за участие в тегленето на тази награда се изисква регистрация на минимум един уникален код, през съответната седмица
• 1 (един) брой LCD TEЛЕВИЗОР SAMSUNG SM-2033HD – – за участие в тегленето на тази награда се изисква регистрация на минимум един уникален код, през съответната седмица
• 1 (един) брой ТАБЛЕТ PRESTIGIO MULTIPAD 8.0 PRO DUO 32 GB – – за участие в тегленето на тази награда се изисква регистрация на минимум един уникален код, през съответната седмица
• 60 (шейсет) броя КОМПЛЕКТ ЗА БАРБЕКЮ 12 ЧАСТИ – – за участие в тегленето на тази награда се изисква регистрация на минимум един уникален код, през съответната седмица

8. Теглене на наградите

Мобилният номер на участник, изпълнил условията за участие по точка 6 и 7, автоматично се включва в разпределението на наградите. То ще бъде осъществено чрез жребий.

Тегленето на наградите ще се осъществява по следния механизъм:

8.1 Всяка неделя, по време на кампанията, в 24:00часа ще бъдат теглени по 11 (единадесет) печеливши участника, за следните награди, в реда описан по-долу:
• Първа седмица, теглене в 24:00 часа на 16.12.2012: 1 брой ПЕКАРНА ЗА ХЛЯБ, 10 броя комплект за барбекю
• Втора седмица, теглене в 24:00 часа на 23.12.2012: 1 брой ГОТВАРСКА ПЕЧКА, 10 броя комплект за барбекю
• Трета седмица, теглене в 24:00 часа на 30.12.2012: 1 брой УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПАРИЖ 10 броя комплект за барбекю
• Четвърта седмица, теглене в 24:00 часа на 06.01.2013: 1 брой УИКЕНД ЗА ДВАМА В БОРОВЕЦ,10 броя комплект за барбекю
• Пета седмица, теглене в 24:00 часа на 13.01.2013: 1 брой ТЕЛЕВИЗОР 10 броя комплект за барбекю
• Шеста седмица, теглене в 24:00 часа на 20.01.2013: 1 брой ТАБЛЕТ 10 броя комплект за барбекю
В тегленето за награди ПЕКАРНА ЗА ХЛЯБ, УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПАРИЖ, УИКЕНД ЗА ДВАМА В БОРОВЕЦ, LCD ТЕЛЕВИЗОР, ТАБЛЕТ и КОМПЛЕКТ ЗА БАРБЕКЮ ще бъдат включвани всички мобилни номера, които успешно са изпратили SMS с уникален код до номер 1716 или са регистрирали такъв чрез Facebook в периода от 0:00 часа в понеделник до 23:59 в неделя, на съответната седмица, за която се отнася наградата. Всеки участник участва в тегленето толкова пъти, колкото уникални кода е регистрирал през съответната седмица.

В тегленето за награди ГОТВАРСКА ПЕЧКА и УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПАРИЖ ще бъдат включвани всички мобилни номера, които успешно са изпратили с SMS или са регистрирали такъв чрез Facebook, поне три уникални кода от началото на съответната промоционална седмица до момента на теглене на наградите. Всеки участник участва в тегленето толкова пъти, колкото броя уникални кода кратни на 3 е регистрирал през съответната седмица.
Регистрираните кодове важат само за неделното теглене, в седмицата, в която са били регистрирани.

9. Получаване на наградата

Със спечелилите мобилни номера на участниците, ще се свърже представител на Организатора, за да ги уведоми за спечелената награда и да представи инструкции за получаване на наградата. Наградите ще бъдат получавани, лично от спечелилите участници, в офиса на Организатора.

10. Правни спорове

Организаторът на промоционалната кампания не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността , върху печеливши уникални кодове от продуктите, включени в промоцията, както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази промоция.

Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоцията, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно , двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство.

11. Прекратяване на промоционалната кампания
Настоящата промоция може да бъде прекратена преди 20.01.2013 г. само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата промоция. Организаторът може да прекрати настоящата промоция, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. В такъв случай Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

12. Защита на личните данни
С участието си в промоцията лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата промоция. С участието си в промоцията, лицето се съгласява да получава информация, включително и по SMS, за бъдещи активности на Организатора.Чрез включването си в промоцията участниците приемат предвиденото в настоящия правилник. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й.

13. Публичност
С участието в тази промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организаторите, като не се дължи заплащане от страна на Организаторите. С участието си в настоящата промоция, участниците се съгласяват да бъдат информирани за бъдещи промоции и активности на Организатора. Изричното си несъгласие за използване на личните си данни или отказ да бъде информиран за бъдещи промоции, всеки потребител може да заяви на телефон 061942288.

14. Официални правила на промоцията
Кратките правила на промоцията може да се намерят на промоционалните материали. Пълните и подробни правила може да се намерят на сайта на промоцията https://stefanoveood.bg/ и във Facebook, на адрес http//:www.facebook.com/Stefanov04Eood , където са публично оповестени и подробно описани. С включването си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.